Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους μας προσεκτικά.

Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας, τη χρήση και τις υπηρεσίες αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να συνεχίσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και/ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί σύστημα επικοινωνίας της Doomers Digital Agency με το κοινό της μέσω του διαδικτύου.

Η Doomers Digital Agency διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κατά καιρούς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το Κοινό οφείλει να ενημερώνεται αυτοβούλως για τυχόν ενημερώσεις της παρούσας σελίδας.

Τελευταία τροποποίηση: 15/01/2023

Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

Οι ακόλουθοι Όροι είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ της Doomers Digital Agency και του Κοινού για οτιδήποτε σχετίζεται με τη χρήση και προβολή του παρόντα ιστοτόπου (doomers.digital).

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου (επωνυμία, σήμα, εικόνες, κείμενο, κ.λπ.) της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Doomers Digital Agency αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Doomers Digital Agency.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχέδια, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και εταιρικά λογότυπα πελατών μας που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των ιδίων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση τους.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

H Doomers Digital Agency χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Doomers Digital Agency για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο Κοινό εξ αφορμής της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπρόσθετα, η Doomers Digital Agency σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργικότητα του ιστότοπου ή την καταλληλότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Ως εκ τούτου, η Doomers Digital Agency δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου.

Υποχρεώσεις του Κοινού

Το Κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Doomers Digital Agency.

Ευθύνη για το Περιεχόμενο Τρίτων

Η Doomers Digital Agency δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών/συνδέσμων (links/hyperlinks), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του Κοινού και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της Doomers Digital Agency, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το Κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Ασφάλεια και Εξασφάλιση Απορρήτου

H Doomers Digital Agency, αναγνωρίζοντας την πολύ μεγάλη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού ή μη χαρακτήρα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις αρτιότερες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και το απόρρητο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων αυτού του ιστοτόπου, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών

Οι ακόλουθοι Όροι είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ της Doomers Digital Agency, εφεξής του Παρόχου, και του Πελάτη για σκοπούς σχεδίασης ή ανάπτυξης ιστότοπου και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Οι παρόντες Όροι ορίζουν τις διατάξεις βάσει των οποίων ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αποδοχή Εργασίας

Οι προσφορές ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους. Όταν ο Πελάτης υποβάλλει μια αίτηση για παροχή υπηρεσιών από τον Πάροχο, η αίτηση αντιπροσωπεύει προσφορά αγοράς υπηρεσιών από τον Πάροχο. Δεν υπάρχει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ Πελάτη και Παρόχου έως ότου ο Πάροχος στείλει τιμολόγιο στον Πελάτη για πληρωμή. Το τιμολόγιο ισοδυναμεί με την αποδοχή της προσφοράς του Πελάτη για αγορά υπηρεσιών από τον Πάροχο και αυτή η αποδοχή της εργασίας είναι μια έγκυρη σύμβαση μεταξύ Πελάτη και Παρόχου, ανεξάρτητα από το αν το τιμολόγιο ληφθεί από τον Πελάτη.

Υπηρεσίες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης. Ο Πελάτης συμφωνεί να ελέγξει ότι τα στοιχεία του τιμολογίου είναι σωστά και θα πρέπει να εκτυπώσει και να διατηρήσει ένα αντίγραφο για τα αρχεία του. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την αποδοχή.

Πρόσθετες εργασίες που ζητούνται από τον Πελάτη, οι οποίες δεν αναγράφονται στη συμφωνημένη προσφορά υπόκεινται σε πρόσθετη χρέωση από τον Πάροχο.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η τυπική πλατφόρμα ανάπτυξης (WordPress) είναι αποδεκτή για την ανάπτυξη του ιστότοπου και ότι τυχόν αιτήματα που σχετίζονται με υλικό ή λογισμικό εκτός της τυπικής πλατφόρμας ανάπτυξης θα θεωρούνται πρόσθετη εργασία.

Σημειώνεται ότι ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προσθήκη περιεχομένου σε έναν ιστότοπο. Ο Πάροχος δεν προσθέτει περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο (σελίδες, προϊόντα κ.λπ.), εκτός εάν συναφθεί συμφωνία μεταξύ Παρόχου και Πελάτη για τη συμπερίληψη περιεχομένου, περίπτωση στην οποία ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 1. Το περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται έγκαιρα. Εάν το περιεχόμενο δεν δοθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από την πλαισίωση της συμφωνίας, τότε ο Πάροχος θα συμπληρώσει τον ιστότοπο με βασικά πρότυπα που απαιτούν από τον Πελάτη να προσθέσει ο ίδιος το περιεχόμενο μετέπειτα. Το έργο θα θεωρηθεί στη συνέχεια ως ολοκληρωμένο και θα οφείλονται όλα τα τέλη του.
 2. Αφού προστεθεί περιεχόμενο από τον Πάροχο, όλες οι πρόσθετες αλλαγές θα χρεώνονται.
 3. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση του περιεχομένου ή τον έλεγχο για λανθασμένες πληροφορίες, καθώς αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
 4. Ο Πάροχος δε θα ελέγξει εάν το παρεχόμενο περιεχόμενο προέρχεται από άλλους ιστοτόπους και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το περιεχόμενο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Κάθε εργασία υπόκειται σε ελάχιστη χρέωση των 20€.

Άδεια και Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των ολοκληρωμένων σχεδίων ιστού, εικόνων, σελίδων, κώδικα και αρχείων πηγής που δημιουργήθηκαν από τον Πάροχο για το έργο θα ανήκουν στον Πελάτη κατά την τελική πληρωμή μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής συμφωνίας. Χωρίς συμφωνία, η ιδιοκτησία των σχεδίων και όλων των κωδικών ανήκει στον Πάροχο. Αυτοί οι Όροι παρέχουν μια μη αποκλειστική περιορισμένη άδεια, έτσι ώστε ο Πελάτης να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σχέδιο σε έναν ιστότοπο σε μία μόνο διεύθυνση Διαδικτύου. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ένα σχέδιο για περισσότερους από έναν ιστότοπους χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου.

Ο Πελάτης συμφωνεί δια του παρόντος:

 • ότι η μεταπώληση ή η διανομή των ολοκληρωμένων αρχείων απαγορεύεται, εκτός εάν έχει συναφθεί προηγούμενη γραπτή συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου.
 • ότι όλα τα μέσα και το περιεχόμενο που διατίθενται στον Πάροχο για χρήση στο έργο είτε ανήκουν στον Πελάτη, είτε χρησιμοποιούνται με την πλήρη άδεια των αρχικών δημιουργών.
 • να κρατήσει αβλαβή, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τον Πάροχο από οποιαδήποτε αξίωση ή μήνυση που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των παρεχόμενων μέσων και περιεχομένου.
 • ότι ο Πάροχος μπορεί να συμπεριλάβει εύσημα και συνδέσμους στον ιστότοπο του Πελάτη και σε οποιονδήποτε κώδικα σχεδιάζει, δημιουργεί ή τροποποιεί ο Πάροχος.
 • ότι ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει οποιαδήποτε εργασία γίνεται για τον Πελάτη σε ένα χαρτοφυλάκιο εργασιών (portfolio).
 • να συμμορφώνεται με τους όρους οποιουδήποτε λογισμικού ή μέσων τρίτων που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε εργασία που γίνεται για τον Πελάτη.
Υλικό

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να χειριστεί oποιοδήποτε μέσο που:

 • είναι παράνομο ή ακατάλληλο.
 • περιέχει ιό ή κακόβουλο πρόγραμμα.
 • μπορεί να θεωρηθεί παρενοχλητικό, ρατσιστικό ή βίαιο.
 • παραβιάζει απόρρητο ή πνευματικά δικαιώματα.
Όνομα Τομέα και Φιλοξενία Ιστοτόπου

Ο Πάροχος μπορεί να προσφέρει καταχώρηση ονόματος τομέα και φιλοξενία ιστοτόπου μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους. Ο Πελάτης είναι υπόχρεος να πληρώσει τον Πάροχο για καταχωρίσεις ονομάτων τομέα και την αρχική ρύθμιση της φιλοξενίας (εφόσον συγκαταλεχθούν ως μέρος της κατασκευής ενός ιστότοπου) και συμφωνεί να πληρώνει το όνομα τομέα και τα τέλη φιλοξενίας κάθε φορά που θα ζητηθούν από το τρίτο μέρος.

Ο Πελάτης συμφωνεί να αναλάβει πλήρη νομική ευθύνη για τη χρήση του ονόματος τομέα και της φιλοξενίας ιστοτόπου και να συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το τρίτο μέρος για τις υπηρεσίες αυτές.

Έργα Ιστοτόπου

Κατά τη διάρκεια ενός έργου ιστότοπου, είναι σημαντικό ο Πελάτης να κοινοποιεί πληροφορίες στον Πάροχο για να επιτύχει το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει εγκαίρως πληροφορίες ή περιεχόμενο που ζητούνται από τον Πάροχο για να μπορέσει ο Πάροχος να ολοκληρώσει μια εργασία ως μέρος του συμφωνημένου έργου. Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ Παρόχου και Πελάτη θα γίνονται με μέσα που υπαγορεύονται από τον Πάροχο.

Εάν προκύψει σφάλμα ή πρόβλημα με τη σχεδίαση ή τον κώδικα κατά τη φάση ανάπτυξης του έργου, το οποίο δεν επιτρέπει στο σχέδιο ή τον κώδικα να ταιριάζει με την αρχική προδιαγραφή, τότε ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πάροχος μπορεί να εφαρμόσει την πλησιέστερη διαθέσιμη εναλλακτική λύση. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει υπεργολάβους εξ ολοκλήρου ή ως μέρος ενός έργου, εάν χρειαστεί.

Προσβασιμότητα και Πρότυπα Ιστού

Ο Πάροχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι ιστότοποι μπορούν να προβάλλονται από την πλειοψηφία των επισκεπτών. Οι ιστότοποι σχεδιάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν ομαλά στις πρόσφατες εκδόσεις των κύριων προγραμμάτων περιήγησης. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι πιο προηγμένες εφαρμογές σε μια σελίδα ιστότοπου ενδέχεται να απαιτούν νεότερη έκδοση προγράμματος περιήγησης ή πρόσθετων, καθώς και ότι ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργικότητα σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Οροι Πληρωμής

Οι πληρωμές γίνονται σε σταδιακή βάση με κάθε στάδιο να πληρώνεται προκαταβολικά για οποιαδήποτε εργασία. Δε θα διεξαχθεί περαιτέρω εργασία μέχρι να πραγματοποιηθεί κάθε σταδιακή πληρωμή. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί περαιτέρω εργασίες σε ένα έργο εάν υπάρχουν εκκρεμείς πληρωμές από τον Πελάτη. Ο Πάροχος διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσει το έργο του για τον Πελάτη από το Διαδίκτυο εάν δεν ληφθούν πληρωμές.

Οι τιμές των υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές που αναγράφονται σε λήψεις προσφορών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Αποποίηση Ευθύνης και Εγγύησης

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν σφάλματα, θέματα απόδοσης, επιθέσεις ιών ή κακόβουλων λογισμικών ή δυσλειτουργία του WordPress, καθώς το WordPress είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατηρείται και αναπτύσσεται από μια κοινότητα χιλιάδων χρηστών και προγραμματιστών.

Είναι απαραίτητο να ενημερώνεται τακτικά το WordPress και όλα τα πρόσθετά του. Οι ενημερώσεις ΔΕΝ είναι ευθύνη του Παρόχου, εκτός εάν ο Πελάτης επιλέξει μια υπηρεσία μηνιαίας υποστήριξης του Παρόχου. Επομένως, ο Πάροχος δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, εφόσον δεν έχει αγοραστεί η προαναφερόμενη υπηρεσία υποστήριξης σε μορφή συνδρομής.

Ο Πάροχος μπορεί κατά καιρούς να προτείνει στον Πελάτη ότι χρειάζονται ενημερώσεις στον ιστότοπό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της συμμόρφωσης με νέες νομοθεσίες και της συμβατότητας του λογισμικού με τα πρότυπα ιστού. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για τυχόν ενημερώσεις ως ξεχωριστή εργασία. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία πληροφόρησης ή εφαρμογής αυτών των ενημερώσεων στον ιστότοπό του και ότι δεν θα υποβάλει τον Πάροχο σε απαιτήσεις, υποχρεώσεις, κόστη, ζημίες και αξιώσεις που προκύπτουν από παράλειψη πληροφόρησης ή εφαρμογής αυτών των ενημερώσεων.

Εάν ο Πελάτης επιλέξει να μην φιλοξενήσει τον ιστότοπο στη λύση φιλοξενίας του Παρόχου, τότε ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει ή εγκαταστήσει τον ιστότοπο στη λύση φιλοξενίας του Πελάτη. Εάν ο Πελάτης επιτρέψει την πρόσβαση του Παρόχου στη λύση φιλοξενίας του με σκοπό τη μεταφόρτωση του ιστότοπου, τη διόρθωση σφαλμάτων στον ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, τότε ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζητήματα. Ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του ιστότοπου στη λύση φιλοξενίας του.

Σε περίπτωση που ο Πάροχος αντικαταστήσει έναν υπάρχοντα ιστότοπο που δημιουργήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Πάροχο, τότε ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να δημιουργήσει κατάλληλα αντίγραφα ασφαλείας προτού μεταφορτωθεί ο νέος ιστότοπος. Ο Πάροχος δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για τον προηγούμενο ιστότοπο.

Ο Πάροχος προσπαθεί να παρέχει μια υπηρεσία εντός συγκεκριμένων προθεσμιών παράδοσης στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ωστόσο, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία παροχής υπηρεσιών για λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θεομηνιών, προβλημάτων τηλεπικοινωνιών, παρεμβολών κυβέρνησης, έκτακτης ανάγκης σε μεγάλη κλίμακα ή κοινωνικής διαταραχής ακραίας φύσης (όπως βιομηχανική απεργία, οχλαγωγία, τρομοκρατία, πόλεμο, πανδημία) και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιασδήποτε υπηρεσίας τρίτων.

Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες ή οικονομικές ζημίες όπως, ενδεικτικά, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κερδών, εσόδων, συμβολαίων ή δεδομένων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι ευθύνη του να συμμορφώνεται με τους νόμους που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στο Διαδίκτυο και ότι θα προστατεύει και θα υπερασπίζεται τον Πάροχο από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, κύρωση, φόρο ή τιμολόγιο που προκύπτει από την δριαστηριοποίηση του Πελάτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες του Παρόχου με δική του ευθύνη και να προστατέψει τον Πάροχο από κόστη, ζημίες και αξιώσεις, καθώς επίσης να καλύψει νομικά έξοδα έναντι του Παρόχου που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από προϊόντα ή υπηρεσίες που πωλούνται από τον Πελάτη.

Πολιτική Μηδενικής Ανοχής για Κακή Συμπεριφορά

Απειλητική συμπεριφορά οποιασδήποτε μορφής από τον Πελάτη σε βάρος του Παρόχου και των συνεργατών του δεν θα γίνονται ανεκτές. Ο Πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει οποιαδήποτε σύμβαση σε περίπτωση παραβίασης της πολιτικής μηδενικής ανοχής από τον Πελάτη, ενώ τυχόν εκκρεμείς πληρωμές θα πρέπει να εξοφληθούν πλήρως.

Διερμηνεία

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά ένα έργο για έναν Πελάτη ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης επιστροφής χρημάτων, εάν διαπιστώσει ότι ο Πελάτης παραβιάζει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Με την αποδοχή μίας προσφοράς ή την πληρωμή τιμολογίου για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πάροχο, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας και ότι έχει δεσμευτεί νομικά για την τήρηση αυτών.